Wij zijn u graag van dienst met onze expertise op diverse rechtsgebieden

Zaken die betrekking hebben op kinderen (zoals gezag, co-ouderschap, omgang)

Gezag, zorgregeling/omgang, informatie en consultatie komen niet alleen voor bij echt-scheiding, maar in alle situaties waarbij minderjarige kinderen betrokken zijn.
Het ouderschapsplan
Ouders die gaan scheiden zijn verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Ook ouders die nooit getrouwd zijn geweest, maar wel samen het gezag over de kinderen hebben, moeten bij beëindiging van hun samenleving een ouderschapsplan opstellen. Het uitgangspunt is dat beide ouders na de scheiding verantwoordelijk blijven voor de kinderen en dat ieder kind recht heeft op gelijkwaardig ouderschap na de scheiding.
Ouders moeten in het ouderschapsplan in ieder geval over drie onderwerpen afspraken ma-ken: de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken, de kinderalimentatie en de informatie-uitwisseling over de kinderen. Ouders mogen ook andere afspraken in het ouderschapsplan vastleggen, zoals afspraken over de schoolkeuze van het kind, de maximale afstand tussen de woonplaatsen van de ouder, en over opvoeding van het kind.Onderhoudsplicht
Ouders zijn onderhoudsplichtig tot het kind 21 jaar wordt. Ook de ouder zonder gezag.
Een niet-ouder die een bepaalde periode gezag heeft gehad over een kind samen met de ou-der van het kind, heeft ook een onderhoudsplicht, en wel net zolang als het gezamenlijk gezag heeft geduurd.

Ouderlijk gezag na scheiding
Indien u gehuwd of geregistreerd partner bent en uit elkaar gaat, houdt u beiden het gezag over de kinderen die uit uw huwelijk/geregistreerd partnerschap zijn geboren, tenzij u iets anders afspreekt. De rechtbank zal alleen in uitzonderingsgevallen, op een inhoudelijk en gemotiveerd verzoek daartoe, het gezamenlijk gezag wijzigen in "eenhoofdig gezag" .

Woonplaats
Een keuze voor de woonplaats van een kind dient zo veel mogelijk aan te sluiten bij het adres waar het kind feitelijk verblijft. Een afspraak over de woonplaats van een kind heeft met name administratieve en fiscale gevolgen.

Zorgregeling
Het omgangsrecht is een fundamenteel recht van ouder én kind. Als ouders geen overeen-stemming kunnen bereiken over de zorgregeling, kan de rechter een zorgregeling vaststellen. De rechter kan de omgang aan een ouder wijzigen of ontzeggen, in geval van zwaarwe-gende belangen van het kind of ernstige bezwaren van het kind tegen die omgang.

Informatie- en consultatieplicht
Als er geen regelmatige omgang is tussen het kind en de niet verzorgende en/of niet met gezag belaste ouder, is het ook mogelijk om een regeling van de informatie- en consultatie-plicht te laten vastleggen. Na de (echt)scheiding is de verzorgende en/of met gezag belaste ouder verplicht de andere ouder informatie te verstrekken (bijv. schoolcijfers, foto's), én verplicht de andere ouder te raadplegen over gewichtige beslissingen aangaande het kind (bijv. school- en beroepskeuze, medische behandelingen).