Wij zijn u graag van dienst met onze expertise op diverse rechtsgebieden

Vaderschap: vaststellen, erkennen of ontkennen

Erkenning kinderen
Als een vrouw en een man niet getrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben en samen een kind krijgen, is erkenning nodig om wettelijk vader te worden. Ook een duo-moeder kan een kind erkennen.Erkenning heeft de volgende gevolgen:
• U bent wettelijk gezien de ouder van het kind.
• Er ontstaat tussen u en uw kind een juridische band (familierechtelijke betrekking).
• U hebt na een scheiding recht op omgang, informatie en consultatie. De verzorgende ouder heeft dan de wettelijke plicht om u te informeren over belangrijke ontwikke-lingen rondom het kind.
• U bent onderhoudsplichtig totdat het kind 21 jaar wordt.
• U en het kind worden elkaars wettelijke erfgenamen.
• U kiest (met uw partner) op het moment van erkenning de achternaam van uw kind (vader, moeder of duomoeder). Als u later gaat trouwen, kunt u op dat moment de achternaam wijzigen.
• Uw kind krijgt mogelijk uw nationaliteit. Dit is afhankelijk van het recht van het land waarvan u de nationaliteit heeft.

Gerechtelijke vaststelling vaderschap
Als de vader niet wil meewerken aan erkenning of als hij overlijdt voordat hij het kind heeft erkend, kan de moeder een verzoek tot gerechtelijke vaststelling vaderschap indienen. Dat moet gebeuren binnen 5 jaar na de geboorte van het kind.
Als de identiteit van de verwekker pas later bekend wordt of als zijn verblijfplaats onbekend is, kan de moeder het verzoek nog doen binnen 5 jaar nadat zij bekend is met de identiteit en de verblijfplaats van de verwekker. Als het kind 16 jaar of ouder is, is de moeder niet meer bevoegd het verzoek in te dienen.
Voor erkenning van een kind dat jonger dan is dan 16 jaar, is de toestemming van de moe-der vereist. Als de moeder geen toestemming wil geven, kan de vader de rechter verzoeken om vervangende toestemming te verlenen.

De rechter kan de vervangende toestemming verlenen als de erkenning de belangen van de moeder bij een ongestoorde verhouding met het kind of de belangen van het kind niet zou schaden, en als de man de verwekker is van het kind.
Ook een kind kan een verzoek gerechtelijke vaststelling vaderschap doen. Daarvoor geldt geen uiterste termijn: het kind kan altijd een verzoek indienen.
De procedure wordt gevoerd bij de Rechtbank. Een advocaat is verplicht. Een minderjarig kind wordt tijdens de procedure vertegenwoordigd door een bijzonder curator.
Een gerechtelijke vaststelling van het vaderschap heeft de volgende gevolgen:
• er ontstaat met terugwerkende kracht vanaf de geboorte een familierechtelijke band tussen de man en het kind: de man wordt de juridische vader van het kind;
• de vader is onderhoudsplichtig voor zijn kind;
• het kind erft van de man;
• het kind kan de naam van de man krijgen;
• het kind krijgt de Nederlandse nationaliteit als de man Nederlander is.