Wij zijn u graag van dienst met onze expertise op diverse rechtsgebieden

Erfrecht

Het verkrijgen en afwikkelen van een erfenis brengt vaak veel vragen met zich mee. Soms kan er discussie ontstaan tussen erfgenamen. Als de onderhandelingen spaak lopen kan de nalatenschap niet worden afgewikkeld. Het is dan mogelijk om met hulp van een advocaat een procedure te starten bij de rechter.Geen testament
Is geen testament aanwezig? Dan geldt de wet. In de wet is geregeld dat de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner de erfenis krijgt. De langstlevende blijft dan verzorgd achter. De kinderen krijgen een vordering in geld op de langstlevende.

Testament
Is wel een testament aanwezig? Dan geldt de inhoud van het testament. In een testament kunnen de kinderen en de echtgenoot worden onterfd.

Onterfd
Op grond van de wet krijgen de kinderen die onterfd zijn toch een deel van de erfenis. Dit heet de legitieme portie. Op de legitieme portie moet uitdrukkelijk een beroep worden ge-daan. Er gelden strikte verjaringstermijnen. De onterfde echtgenoot kan geen beroep doen op de legitieme portie, maar wel op andere rechten om verzorgd achter te blijven.

Executeur
In een testament kan een persoon zijn aangewezen als executeur. De executeur heeft diverse bevoegdheden, maar ook diverse verplichtingen. Een executeur moet aan de erfgenamen en de onterfde kinderen informatie geven als daarom wordt verzocht. Alle uitgaven en inkom-sten van de nalatenschap dienen controleerbaar te zijn.
Indien een executeur niet handelt conform de verplichtingen in de wet en daaruit vloeit schade voort, kan de executeur in persoon aansprakelijk zijn. De erfgenamen kunnen de kantonrechter verzoeken de executeur te ontslaan uit zijn functie. Een onafhankelijke partij kan dan belast worden met het executeur-schap, mits dit is voorzien in het testament.

Hoe aanvaard ik een nalatenschap?
Een erfgenaam heeft op grond van de wet drie mogelijkheden; de nalatenschap kan zuiver of beneficiair worden aanvaard, of worden verworpen.

Beneficiaire aanvaarding / Vereffening
De zuivere aanvaarding en verwerping van een nalatenschap is duidelijk. Bij verwerping krijgt men niets en bij aanvaarding alles, inclusief de schulden van de overledene. Bij bene-ficiaire aanvaarding worden eerst de goederen van de nalatenschap verkocht, waarmee de schulden worden voldaan. Resteert een positief bedrag dan is dit voor de erfgenamen. De erfgenaam is bij een beneficiaire aanvaarding niet in zijn privévermogen aansprakelijk.

Bij een beneficiaire aanvaarding gelden strikte wettelijke regels, waar de erfgenamen zich aan moeten houden. Schieten zij hierin tekort, dan valt de bescherming van de beneficiaire aanvaarding weg. De erfgenaam is dan alsnog in zijn eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap. Om dit voorkomen is het verstandig een [externe] vereffenaar te laten benoemen die kennis heeft van het vereffeningstraject, zoals een advocaat. Dit verzoek moet worden ingediend bij de rechtbank.