Wij zijn u graag van dienst met onze expertise op diverse rechtsgebieden

De onderneming

Hoe om te gaan met de onderneming bij echtscheiding?
Veel mensen spreken bij een echtscheiding af dat de onderneming toevalt aan degene die de onderneming drijft. Wanneer dit een zelfstandige/ZZP'er is, krijgt hij/zij alle acti-va/bezittingen en passiva/schulden die bij de onderneming horen. Van een waardering van de onderneming (door een accountant) kan worden afgezien wanneer de partners vaststellen dat zonder de arbeid van de man/vrouw de onderneming geen bestaansrecht heeft.
Waardering van de onderneming (door een accountant) is alleen zinvol als:
• er sprake is van grote belastingschulden of belastingvorderingen
• er bedrijfsgebouwen in eigendom zijn
• er veel werknemers zijn
Eenmanszaak
De eenmanszaak is een veel voorkomende rechtsvorm waarin een zelfstandige/ZZP'er zijn of haar onderneming drijft. De overdracht/verdeling van een eenmanszaak geschiedt door de levering van alle activa en passiva. In de praktijk blijkt een adreswijziging voldoende te zijn, omdat er geen onroerende zaken zijn (zoals bedrijfspanden) en omdat de ondernemer de roerende zaken (zoals de bedrijfsauto, de bedrijfscomputer en gereedschappen) reeds in zijn of haar bezit heeft.Een belangrijk aspect bij de afwikkeling van een scheiding is het bedrijfskrediet. Een bank leent geld aan de eenmanszaak/ondernemer en verlangt daarbij dat de partner van de onder-nemer zich ook hoofdelijk verbindt voor het bedrijfskrediet. Soms gaat de bank een stap verder, dan blijkt voor het bedrijfskrediet "ter meerdere zekerheid" een hypotheek gevestigd te zijn op de woning of blijkt dat de hypotheek voor het huis niet alleen strekt tot de finan-ciering van de woning, maar ook tot de financiering van het bedrijf ("tot alles wat de bank uit welke hoofde ook te vorderen heeft").

Besloten vennootschap
De besloten vennootschap is ook een veel voorkomende rechtsvorm waarin een zelfstandi-ge/ZZP'er zijn of haar onderneming drijft.
Wat er met de aandelen van de BV gebeurt hangt af of u gehuwd bent in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden.

Bent u in gemeenschap van goederen gehuwd, dan vallen de aandelen van de BV in de gemeenschap, ongeacht op wiens naam ze staan. Meestal worden de aandelen in de BV toe-gescheiden aan de ondernemer die de onderneming drijft. De ondernemer moet de ander dan uitkopen.
Over de uitkoopsom wordt inkomstenbelasting [IB] geheven. De IB is 25 % over het ver-schil tussen de waarde van de aandelen en de prijs waarvoor de aandelen zijn gekocht. De belastingheffing kan onder strikte voorwaarden worden doorgeschoven. Één van de voor-waarden is dat de scheiding van de huwelijksgoederengemeenschap moet plaats vinden bin-nen twee jaar na de ontbinding van het huwelijk. De aandelen moeten door een notariële akte worden overgedragen aan de echtgenoot die de aandelen overneemt.

Bent u op huwelijkse voorwaarden met elkaar gehuwd, dan maakt het uit of u buiten elke gemeenschap van goederen bent gehuwd of dat er sprake is van een verrekenbeding.