Wij zijn u graag van dienst met onze expertise op diverse rechtsgebieden

Indien u betrokken bent geweest bij een ongeval, of vermoedt dat u het slachtoffer bent geworden van een medische fout, dan heeft u professionele en betrouwbare hulp van een gespecialiseerde advocaat nodig. Haagrecht is een van de grote bekende letselschadekantoren in Nederland. 

In ons kantoor in Den Haag houden acht advocaten zich bezig met letselschade, waarvan vijf LSA-specialisten. Hulp is vaak kosteloos. Bel voor gratis advies 070-2055900

Letselschade

Vijf advocaten zijn lid van de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA), drie hiervan zijn tevens lid van de Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP). Twee advocaten zijn aangesloten bij het Landelijk Advocatennetwerk Gewelds- en Zedenslachtoffers (LANGZS). De meeste advocaten binnen deze sectie zijn aangesloten bij de Werkgroep Artsen Advocaten (WAA). Haagrecht Advocaten staat alleen slachtoffers bij en is actief binnen de besturen van ASP, WAA en LANGZS.

Een voorval waardoor schade (letsel) aan uw gezondheid ontstaat is een Life Event, een ingrijpende gebeurtenis die zelfs bij herstel nog jaren invloed kan hebben op uw leven. Van het ene op het andere moment bent u de regie in uw leven kwijt en bent u korte of lange tijd afhankelijk van anderen. Soms moet u gaan nadenken over het vinden van ander werk. Zelfs in het beste geval maakt u een periode door van pijn en ongemak. Haagrecht staat u bij de gevolgen zoveel mogelijk te beperken en uw schade te verhalen. 

Letselschade kan diverse oorzaken hebben:

 • verkeersongeval
 • arbeidsongeval
 • mishandeling
 • medische fout van een arts of ziekenhuis (beroepsaansprakelijkheid)
 • gebrek in een product (productenaansprakelijkheid)
 • hondenbeet of val van een paard
 • besmetting (bijvoorbeeld legionella of salmonella)
 • ongeval gedurende een georganiseerde reis

De vraag daarbij is wie de dader is en wie het slachtoffer. Dit lijkt eenvoudig, maar is vaak ingewikkeld. Als een ongeval "per ongeluk" is gebeurd, betekent dat nog niet dat degene die "niet expres" handelde niet aansprakelijk is. De specialisten van Haagrecht Advocaten onderzoeken voor u welke partijen aansprakelijk gesteld kunnen worden. Zo nodig wordt ook onderzocht of de vordering ingediend kan worden bij het Waarborgfonds Motorrijtuigen of het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Voorbeeld

Een voetganger wordt aangereden door een automobilist. Zowel de voetganger als de automobilist blijkt niet goed te hebben uitgekeken. Is de voetganger schuldig? Is de automobilist schuldig? Of zijn beide schuldig? En maakt het verschil als er in de buurt van het verkeersongeval een zebrapad of een school was?

Voorbeeld

Een werkgever schrijft voor dat de werknemer een veiligheidshelm dient te dragen. Op een warme dag worden de veiligheidshelmen afgezet. Prompt wordt de werknemer op zijn hoofd geraakt. Niet door een kraan van de werkgever, maar door een kraan van een bedrijf dat door de werkgever is ingeschakeld. Is de werkgever aansprakelijk? 

Haagrecht zorgt voor heldere antwoorden op deze vragen.

Schade vaststellen letselschade

Nadat aansprakelijkehid is erkend moet er worden vastgesteld wat de schade is. Van belang is niet alleen de directe schade (bijvoorbeeld de kosten van een medische behandeling), huishoudelijke hulp, reiskosten en smartengeld, maar ook de indirecte schade (bijvoorbeeld beperkingen om te werken / arbeidsongeschiktheid, studievertraging op school). Er kan vervolgens getwist worden over het antwoord op de onderstaande vragen.

 • Is het letsel blijvend of tijdelijk?
 • Kan het slachtoffer het werk geheel hervatten of slechts gedeeltelijk en onder welke voorwaarden?
 • Is er sprake van gederfde levensvreugde, wanneer het slachtoffer bijvoorbeeld normaal kan lopen, maar niet meer normaal kan volleyballen?

Haagrecht houdt zich ook bezig met het bij wijze van regres verhalen van (loon)schade van derden, voornamelijk werkgevers en zorgverzekeraars. 

Medisch adviseur letselschade

Voor het verkrijgen van antwoorden op de bovenstaande vragen werken de advocaten van Haagrecht nauw samen met diverse medisch adviseurs. De cliënt dient daarvoor, en voor het opvragen van de medische gegevens, aan de advocaat een medische machtiging te verstrekken. De medisch adviseur adviseert onder andere over de prognose omtrent het verdere herstel, maar ook over eventuele toekomstige restklachten. Soms zijn medische expertises door onafhankelijke artsen nodig. 

Kosten letselschade

Gewoonlijk worden de kosten van rechtsbijstand voor het slachtoffer vergoed door de aansprakelijkheidsverzekeraar van de aansprakelijke veroorzaker van een ongeval. Ook wordt door Haagrecht Advocaten altijd onderzocht of een toevoeging bij de Raad voor Rechtsbijstand aangevraagd kan worden. Een regeling op basis van "no-cure-no-pay" is sinds kort onder strikte voorwaaren toegestaan, maar is meestal ook niet nodig. Laat u niet in de war brengen door commerciële bureau's van niet-advocaten. 

Haagrecht advocaten hanteert een basistarief. Dit verschilt per advocaat al naar gelang ervaring. Het overeengekomen tarief is exclusief BTW en kosten (met een opslag van 10% over het basistarief bij een verhaalde schadevergoeding van meer dan € 45.000,00, 20% bij € 75.000,00 en 40% bij een verhaalde schadevergoeding van meer dan € 150.000,00).

Voordat u een letselschade advocaat belt

Haagrecht staat u graag bij. U kunt echter zelf een aantal zaken al regelen voordat u een advocaat inschakelt. U kunt ook zelf proberen uw schade te verhalen. 

Wacht echter niet te lang, want altijd gelden zogenaamde verjaringsregels: na het verstrijken van een bepaalde periode na een ongeval of een mishandeling kunt u geen aanspraak meer maken op schadevergoeding. In de meeste gevallen bent u binnen drie jaar nog op tijd. Binnen vijf jaar na dato kunt u vaak ook nog een heel eind komen. Daarna hangt het er maar van af. Vanzelfsprekend adviseert Haagrecht Advocaten u graag over specifieke gevallen. Als u vele jaren na dato pas ontdekt dat u schade hebt geleden, dan kan het zijn dat uw vordering toch nog niet is verjaard. Het is dan wel zaak dat u zo snel mogelijk nagaat of dit inderdaad het geval is. Haagrecht Advocaten is u hierbij vanzelfsprekend graag behulpzaam. Hoe langer u wacht, hoe lastiger het wordt uw schade te verhalen. 

Wat kunt u zelf doen?

U kunt zelf de dader(s), uw wederpartij(en) aansprakelijk stellen. Doe dit bij voorkeur schriftelijk en zodanig dat u een verzendbewijs hebt. Maak aan de wederpartij ondubbelzinnig kenbaar dat u hem of haar aansprakelijk stelt en dat u aanspraak maakt op materiële en immateriële schadevergoeding, wettelijke rente en gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. Daarmee voorkomt u misverstanden en discussies over een eventuele verjaring of verval van uw vordering.

Of u nu wel of niet een letselschade-advocaat inschakelt: hou vanaf het ontstaan van de schade nauwkeurig bij welke kosten u maakt in verband met het ongeval. Bewaar bonnetjes en facturen zoveel mogelijk. Maak een overzicht van de afstanden die u reist in verband met uw letsel (bijvoorbeeld van en naar het ziekenhuis, maar ook naar uw huisarts, de fysiotherapeut en de revalidatie-arts). Ga ook na in hoeverre u door het ongeval minder inkomsten geniet. Ook als u nevenactiviteiten, betaalde hobby's of vrijwilligerswerk niet meer kunt uitvoeren terwijl u daar voorheen wel enige vergoeding voor ontving, is dat mogelijk verhaalbare schade. Het is nuttig om in een vroeg stadium bewijs te verzamelen van misgelopen of geannuleerde opdrachten.

Bewaar alle medische stukken en probeer van uw artsen zoveel mogelijk informatie over uw letsel op schrift te krijgen. De medisch adviseur van de aansprakelijkheidsverzekeraar van de wederpartij zal vaak inzage in uw medische stukken verlangen om vast te kunnen stellen welk letsel u bij het ongeval hebt opgelopen. De kosten van het verkrijgen van medische informatie kunt u vorderen als deel van uw schade. Pas op dat u niet te veel medische informatie verstrekt: de wederpartij heeft recht op relevante informatie over het ongevalsletsel, maar de wederpartij grijpt mogelijk ook irrelevante informatie aan om uw vordering te betwisten. Haagrecht Advocaten werkt in elke letselschadezaak nauw samen met gecertificeerde (BIG-geregistreerde) medisch adviseurs. Zij zijn gespecialiseerd in het inventariseren van medische risico's in letselschadedossiers.

Maak - voor u zelf en wellicht voor de wederpartij - een schadestaat: een overzicht van de schadeposten inclusief eventuele uitgekeerde voorschotbetalingen. Zo houdt u in het oog wat u nog tekort komt en wat u dus nog moet vorderen. Haagrecht Advocaten werkt voor het berekenen van ingewikkelde schadeposten - zoals verlies aan arbeidsvermogen of pensioenopbouw - zo nodig samen met het Nederlands Rekencentrum Letselschade (NRL), Laumen Expertise of Het Rekenbureau.

Als u letselschade hebt opgelopen, hebt u in beginsel recht op vergoeding van immateriële schade: het smartengeld. Dit bedrag laat zich niet gemakkelijk bepalen. Een indruk van de smartengeldbedragen die door Nederlandse rechters worden toegewezen vindt u in de ANWB-smartengeldgids.

Als u zelf uw volledige schade regelt met de wederpartij, dan hebt u in de laatste fase mogelijk toch behoefte aan overleg met een advocaat van Haagrecht Advocaten. Vanzelfsprekend adviseren wij u ook dan graag over de vraag of het aanbod van de wederpartij redelijk is en de voorwaarden die u daarbij mag stellen (een voorbehoud voor toekomstige schade of bijvoorbeeld een belastinggarantie). En ook in een laat stadium van een zaak kunnen wij desgewenst alsnog de behandeling van u overnemen en trachten een hogere vergoeding of betere voorwaarden voor u te bewerkstelligen. Onze medisch adviseurs hebben daarbij een adviserende rol ook vanwege de kans op toekomstige verslechtering van uw letsel.

U kunt altijd vrijblijvend met ons contact opnemen.