Wij zijn u graag van dienst met onze expertise op diverse rechtsgebieden

Kinder- en partneralimentatie

Kinderalimentatie
Het berekenen van de kinderalimentatie gaat in drie stappen.
• Eerst wordt de behoefte van het kind bepaald. Voor kinderen tot 18 jaar worden daar-voor de zogenaamde ''Nibud-tabellen'' gebruikt. De Nibud-tabellen geven een richtlijn voor de kosten voor kinderen per inkomensklasse, het aantal kinderen en hun leeftijd. Voor de jongmeerderjarigen vanaf 18 jaar, meestal studerenden, wordt vaak aangehaakt bij bedragen die zij kunnen lenen in het kader van de Wet Studiefinanciering, de zorgtoe-slag en eventuele eigen inkomsten. Wat de student dan nog te kort komt is de behoefte.
• Vervolgens wordt de draagkracht berekend. Van het netto besteedbaar inkomen wordt een bedrag afgetrokken dat de alimentatieplichtige nodig heeft om rond te komen. Dit is het draagkrachtloos inkomen. Het verschil tussen het netto inkomen en het draagkracht-loos inkomen is de draagkrachtruimte. Een deel hiervan is beschikbaar voor alimentatie.
• Tot slot wordt de behoefte verdeeld naar rato van de draagkracht van beide partners.

Partneralimentatie
Twee factoren zijn bepalend bij het berekenen van de hoogte van de partneralimentatie: de behoefte van de minst verdienende partner en de draagkracht van de andere partner.
De behoefte is gerelateerd aan ‘de welstand’ van de partners tijdens het huwelijk of geregi-streerd partnerschap.
De vast te stellen alimentatie mag de behoefte of de draagkracht niet overstijgen. De laagste van de twee vormt dus het maximum. Dit is logisch. Een alimentatiegerechtigde heeft geen recht op meer dan nodig is en een onderhoudsplichtige kan niet meer betalen dan hij heeft.

Wetgeving tot 1 januari 2020
Partijen kunnen met elkaar afspraken maken over de duur van de alimentatie. Lukt dat niet dan bepaalt de rechter de alimentatieduur.

  • maximaal 12 jaar voor een huwelijk/geregistreerd partnerschap met kinderen;
  • maximaal 12 jaar voor een huwelijk/geregistreerd partnerschap zonder kinderen als het huwelijk langer duurde dan 5 jaar;
  • net zolang als het huwelijk/geregistreerd partnerschap duurde bij een huwelijk korter dan 5 jaar zonder kinderen.
Na de wettelijke termijn stopt de betalingsverplichting automatisch. De partneralimentatie stopt ook als de alimentatiegerechtigde overlijdt of met een ander trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen.

Als de omstandigheden van één of beide partijen na verloop van tijd veranderen, en de ali-mentatie niet meer redelijk is, kan de alimentatie worden gewijzigd. Omstandigheden die tot een wijziging kunnen leiden zijn bijvoorbeeld wijziging van inkomen of wijziging van (woon)lasten.

Wetgeving vanaf 1 januari 2020
Vanaf 1 januari 2020 geldt de wet herziening partneralimentatie met nieuwe regels over de duur van partneralimentatie. De nieuwe wet geldt voor alimentaties die zijn vastgesteld of afgesproken na de inwerkingtreding van de wet. De hoofdregel is een alimentatietermijn die gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar.

Er gelden drie uitzonderingen: 

  • als er uit het huwelijk geboren kinderen zijn jonger dan 12 jaar, eindigt de alimentatie niet eerder dan wanneer het jongste kind 12 jaar is;
  • voor huwelijken langer dan 15 jaar waarbij de leeftijd van de ontvangende partner ten hoogste 10 jaar lager is dan de AOW-leeftijd, loopt de alimentatietermijn in ieder geval tot de AOW-leeftijd;
  • voor huwelijken langer dan 15 jaar en een ontvangende partner geboren op of voor 1 januari 1970 met een leeftijd tot 10 jaar onder de AOW-leeftijd, bedraagt de termijn 10 jaar.
Een verzoek om alimentatie, wijziging of beëindiging van alimentatie begint altijd met een verzoekschrift. Hierbij hebt u een advocaat nodig. Christine Schouten is u graag van dienst.