Wij zijn u graag van dienst met onze expertise op diverse rechtsgebieden

Vordering failliet

U dient na te gaan of u:

 • een eigendomsvoorbehoud heeft. Soms is het mogelijk om zaken die niet betaald zijn terug te nemen.
 • een retentierecht heeft. Soms is het mogelijk om zaken die u van de gefailleerde onder zich houdt in het openbaar te verkopen.

Wanneer u geen eigendomsvoorbehoud of retentierecht heeft, dan doet u er over het algemeen verstandig aan om:

 • de afgedragen omzetbelasting terug te vorderen
 • de vordering af te schrijven

Onderneming failliet

U kunt zich laten adviseren terzake:

 • een verweer tegen bestuurdersaansprakelijkheid
 • de mogelijkheid van een akkoord

Alles over het faillissement

Begin faillissement

Een faillissement wordt uitgesproken op:

 • verzoek schuldeiser, of
 • eigen aangifte

Verzoek schuldeiser

Voor een faillissement op verzoek van een schuldeiser behoeft de schuldeiser bijstand van een advocaat. De schuldeiser dient te beschikken over een onbetwiste vordering. De schuldeiser dient verder aannemelijk te maken dat ook andere schuldeisers niet door de schuldenaar worden betaald.

Eigen aangifte

Voor een faillissement op eigen aangifte behoeft u geen bijstand van een advocaat. U gaat zelf naar de rechtbank en toont uw paspoort, uittreksel bevolkingsregister, uittreksel handelsregister en een lijst van schuldeisers. Wanneer u gehuwd bent, dan behoeft u verder de toestemming van uw echtgenoot of echtgenote.

Einde faillissement

Een faillissement kan eindigen in een:

 • omzetting
 • eigenlijke opheffing
 • oneigenlijke opheffing
 • uitdeling
 • akkoord

Omzetting

Het komt voor dat een faillissement wordt omgezet in een schuldsanering (WSNP). Globaal gesproken zijn de voorwaarden:

 • goede trouw bij het ontstaan van de schulden
 • goede trouw gedurende het faillissement
 • voldoen maximale boedelbijdrage

Eigenlijke opheffing

Het geld dat de curator heeft weten te vergaren is niet toereikend om de kosten van het faillissement te kunnen voldoen. Voor zover er geld is, worden de kosten van de publicatie van het faillissement in kranten voldaan. Voor zover er geld resteert, wordt het salaris van de curator voldaan.

Een schuldeiser kan na een eigenlijke opheffing alsnog verhaal op de schuldenaar nemen, maar de schuldeiser moet daarvoor eerst een rechterlijke procedure voeren. De schuldenaar moet verder weer over geld beschikken, want anders gaat de rechterlijke procedure meer kosten dan opleveren.

Oneigenlijke opheffing

Het geld dat de curator heeft weten te vergaren is wel toereikend om de kosten van het faillissement te voldoen, maar het restant is niet voldoende om de fiscus en het UWV te betalen. Het restant wordt door de curator evenredig verdeeld over de fiscus en het UWV.

Uitdeling

Nadat de kosten van het faillissement, de fiscus en het UWV zijn voldaan, resteert er geld. Het restant wordt door de curator evenredig verdeeld over de schuldeisers. Voor zover de schuldeisers niet volledig kunnen worden voldaan, krijgen ze een executoriale titel op de schuldenaar. Een schuldeiser kan dan na het faillissement zonder rechterlijke procedure verhaal op de schuldenaar nemen, ingeval de schuldenaar weer over geld zou beschikken.

Akkoord

Een derde is bereid om de gefailleerde geld te lenen of te schenken. Het is daardoor mogelijk om aan de schuldeisers een gedeeltelijke betaling te doen. De derde verbindt aan de lening of schenking de voorwaarde dat de schuldeisers na ontvangst van de gedeeltelijke betaling afstand doen van het restant van hun vordering.

Wanneer twee/derde van de gezamenlijke schuldeisers vertegenwoordigende drie/vierde van de gezamenlijke schulden instemt met het aanbod van de derde, dan is ook een schuldeiser die niet heeft ingestemd met het aanbod van de derde verplicht om afstand te doen van het restant van zijn vordering.

Postblokkade

De post van een gefailleerde wordt geblokkeerd. De postbode doet de post niet bij de gefailleerde in de bus, maar stuurt de post door naar het kantoor van de curator. De postbode is niet in staat om de gefailleerde van familie te onderscheiden. Het komt daardoor voor dat ook post van familie wordt geblokkeerd. Het kantoor is evenmin in staat om de gefailleerde van familie te onderscheiden, omdat de postbode een sticker over de naam van de geadresseerde plakt. Eerst na het openen van de enveloppe blijkt voor wie de post bestemd is.

Afhalen

De gefailleerde kan tijdens kantooruren (maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur) de post komen afhalen. Om er zeker van te zijn dat de meest recente post is verwerkt, is het raadzaam om met het kantoor te bellen (070-3141900).

Doorsturen

Ingeval een gefailleerde de post niet regelmatig afhaalt, dan stuurt het kantoor de post in beginsel eens per maand door. Bij het schonen van het dossier houdt het kantoor zich het recht voor om drukwerk en uitingen van reclame te vernietigen.

Aansprakelijkheid

Hoewel het kantoor aandacht heeft voor post waarbij een tijdige reactie gewenst is (bijvoorbeeld een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek), kan het kantoor geen aansprakelijkheid aanvaarden voor vertragingen. Bedacht dient te worden dat:

 • een gefailleerde dikwijls moeilijk bereikbaar is
 • de postbode de post vaak eens per week doorstuurt
 • het kantoor de post dikwijls eens per week verwerkt
 • doorgestuurde post vaak eveneens geblokkeerd wordt

Laat u zich verder informeren door Haagrecht Advocaten.