Wij zijn u graag van dienst met onze expertise op diverse rechtsgebieden

Niemand is voor zijn plezier ziek.

Ziek zijn heeft een negatieve invloed op bijna alles. Ook op het werk.

Zieke werknemers zijn niet productief en leveren de werkgever kosten op. Zieke werknemers voelen zich vaak niet serieus genomen in hun klachten hetgeen hen niet helpt bij hun herstel.

Wat goed is voor de zieke werknemer en wat goed is voor de werkgever staat soms op ge-spannen voet met elkaar. Er zijn naast de werkgever en de werknemer nog andere spelers in dit veld waar beide hoofdrolspelers rekening mee moeten houden, zoals de bedrijfsarts (ook wel arbo-arts genoemd), de arbeidsdeskundige, en het UWV. Daarnaast is er regelgeving die het speelveld afbakent en die de rechten en plichten van de hoofdrolspelers bepaalt. Al-lereerst de regels van het Burgerlijk Wetboek, maar ook de regels omtrent re-integratie (de wet (verbetering) Poortwachter) en ook sociale zekerheidswetgeving op het gebied van onder andere WIA (IVA, WGA), Ziektewet en meer.

U bent werkgever

Uw werknemer is ziek en u ziet de kosten oplopen terwijl het werk blijft liggen. Misschien heeft u een extra kracht moeten inhuren, tegen hogere kosten.

Er spelen twee kernvragen:

Wat kunt u doen? (Wat zijn uw mogelijkheden?)
en
Wat moet u doen? (Wat zijn uw (wettelijke of contractuele) verplichtingen?)

Dat zijn geen eenvoudig te beantwoorden vragen. De antwoorden hangen van de omstan-digheden af. Hoe lang is de werknemer ziek? Zijn de klachten medisch objectiveerbaar? Zijn de klachten gekomen door of verergerd door het soort werk, de situatie op het werk, de sfeer op het werk, of door geheel buiten het werk gelegen omstandigheden. Wat kan de werknemer nog wél? Werkt de werknemer mee? Of niet?

Kunt u als werkgever, leidinggevende of HR functionaris wel goed communiceren met deze werknemer? Houdt de werknemer zich wel beschikbaar voor overleg, werkt hij of zij mee aan een vlotte re-integratie en staat hij of zij het eigen herstel niet in de weg? Wat zijn ei-genlijk uw plichten als werkgever, wat kan van u verlangd worden om de werknemer te re-integreren, hoe ver moet u daarin gaan?

De antwoorden op al deze vragen zijn van belang voor het kiezen van de oplossing.
Het is dus altijd maatwerk.


Voorbeeld voor werkgevers
Uw medewerker meldt zich ziek met zowel lichamelijke als psychische klachten. De mede-werker heeft anderhalf jaar terug een auto-ongeval gehad. Sinds die tijd heeft de medewer-ker zich vaker ziek gemeld met allerlei lichamelijke klachten. Maar steeds voor korte tijd. Nu voor het eerst valt hij langere tijd uit en spelen er ook psychische klachten. Het is u bekend dat de leidinggevende en deze medewerker een conflict hebben over inroostering.
De bedrijfsarts vindt de klachten van de medewerker niet objectiveerbaar vast te stellen en hoort ook van de medewerker dat het conflict met de leidinggevende een belangrijke rol heeft in de psychische klachten. De bedrijfsarts verklaart de medewerker binnen een week na het gesprek geschikt genoeg om in twee weken tijd te gaan opbouwen naar 100% eigen werk.

De medewerker werkt aanvankelijk goed mee, maar valt in de opbouwfase weer uit. Ver-volgens verzuimt hij op het spreekuur van de bedrijfsarts te komen.

Wat kunt u als werkgever doen? En wat moet u doen? En ook: wat moet u niet doen?

Dit is één van de vele vragen die onze arbeidsrecht-advocaten voor u als ondernemer kunnen beantwoorden. Het is een vraag die nooit eenduidig met een simpel standaardantwoord te beantwoorden is. Alle omstandigheden van het geval kunnen voor het bepalen van de acties van belang zijn en moeten dus meegewogen worden.

Wij helpen u strategisch om te gaan met de situatie en risico's van loondoorbetaling en loonsanctie zoveel mogelijk te beperken.

Voorbeeld voor werknemers
U heeft psychische klachten vanwege veel te hoge werkdruk. Op enig moment meldt u zich ziek. U wordt opgeroepen bij de bedrijfsarts. De bedrijfsarts vindt u geschikt voor het eigen werk. U wordt door de werkgever opgeroepen om per de volgende dag weer te komen wer-ken. U voelt zich daar niet toe in staat. Wat kunt en moet u nu wel en niet doen?

Dit is één van de vele vragen van werknemers die onze arbeidsrecht-advocaten te beant-woorden krijgen.

Wij helpen u uw rechtspositie te bepalen en verkennen met u de mogelijkheden die u in zo'n situatie heeft.

Ook bij ambtenarenrecht, vragen over gelijke behandeling en reorganisaties adviseren wij u graag.

Hulp op maat

De arbeidsrechtadvocaten van Haagrecht Advocaten kijken samen met u naar de mogelijk-heden en bepalen samen met u de strategie. Zij hebben een gedegen kennis van het arbeidsrecht en de jurisprudentie en staan u graag terzijde bij allerhande arbeidsrechtelijke vragen en problemen.