Gratis inloopspreekuur

Elke maandag tussen 16:00-17:00 uur kunt u zonder afspraak gebruik maken van ons gratis spreekuur. Het heeft onze voorkeur om u aan te melden bij de heer mr. M.T. de Vaal via devaal@haagrecht.nl of bellen naar 06-48243796. Ook voor overige vragen kunt u contact met hem opnemen.

  

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Gesubsidieerde rechtsbijstand
Particuliere cliënten met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor door de Staat gesubsidieerde rechtsbijstand. De particulier betaalt dan alleen een eigen bijdrage, die afhankelijk is van het (gezins)inkomen.

Op deze eigen bijdrage kan men korting krijgen door een doorverwijzing naar de betreffende advocaat te vragen bij het Juridisch Loket via 0900-8020 of bij het Juridisch Loket op kantoor (Herengracht 7 te Den Haag). Deze korting bedraagt EUR 50,00 in 2014.

Of u in aanmerking komt voor een toevoeging, beslist de Raad voor Rechtsbijstand. Voor de inkomens- en vermogensnormen voor gesubsidieerde rechtsbijstand verwijzen wij naar de site van de Raad voor Rechtsbijstand.

Kosten letselschade
Gewoonlijk worden de kosten van rechtsbijstand voor het slachtoffer van letselschade vergoed door de aansprakelijkheidsverzekeraar van de veroorzaker van een ongeval. Ook wordt door Haagrecht Advocaten altijd onderzocht of een toevoeging aangevraagd kan worden. Een regeling op basis van "no-cure-no-pay" is sinds kort onder strikte voorwaaren toegestaan, maar vaak ook niet nodig. U kunt vrijblijvend naar onze voorwaarden informeren bij onze letselschadespecialisten.

  

Klachtenreglement Haagrecht Advocaten

KANTOORKLACHTENREGELING HAAGRECHT ADVOCATEN

Artikel 1 begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

  • klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
  • klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
  • klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht, thans mr. C.M. Schouten;

Artikel 2 toepassingsbereik

1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Haagrecht Advocaten en de cliënt.

2. Haagrecht advocaten draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

  1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
  2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
  3. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
  4. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
  5. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening

1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaanvan de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.

2. Haagrecht Advocaten heeft via de algemene voorwaarden opgenomen dat een klacht die na behandeling niet is opgelost, kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.

3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost, worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur

Artikel 5 interne klachtprocedure

1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar de klachtenfunctionaris.

2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.

3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.

4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermeldingvan de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.

5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.

6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionarisen degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.

2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 verantwoordelijkheden

1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.

2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.

3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.

4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8 klachtregistratie

1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.

2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.