Wij zijn u graag van dienst met onze expertise op diverse rechtsgebieden

8 november 2019

Veel langdurig zieke werknemers in Nederland worden vaak tegen hun wil ook ná twee jaar arbeidsongeschiktheid in dienst gehouden door de werkgever, ook als op herstel (en dus re-integratie) geen uitzicht meer is.
In zo'n situatie hoeft de werkgever het loon niet langer door te betalen (want de periode van twee jaar waarin dat verplicht is, was voorbij), maar de werkgever wil toch niet meewerken aan het beëindigen van het dienstverband, omdat de werkgever dan de wettelijke transitievergoeding moest betalen aan de werknemer.

Deze transitievergoeding is voor de werknemer een budget om van werk naar werk te komen, maar kan ook een welkome aanvulling zijn op diens arbeidsongeschiktheidsuitkering of pensioen. Voor de werkgever was die transitievergoeding altijd een forse kostenpost. Daarom werkte deze vaak niet mee aan het beëindigen van zo'n slapend, uitgehold dienstverband. Inmiddels is er per 1 januari 2020 een compensatieregeling in het leven geroepen, waardoor deze kostenpost voor werkgevers

De Hoge Raad heeft hier nu in een belangwekkend arrest dat zojuist is gepubliceerd, uitspraak over gedaan.

De uitspraak luidt, kort weergegeven, dat werkgevers (in beginsel) verplicht zijn om op verzoek van een langdurig zieke (arbeidsongeschikte) medewerker tot beëindiging van diens 'slapende' dienstverband over te gaan en aan deze medewerker de wettelijke transitievergoeding te betalen.

De woorden 'in beginsel' betekenen dat dit zo is, tenzij de werkgever ándere zwaarwegende belangen heeft om het dienstverband slapend in stand te houden. Dat kan bijvoorbeeld zo zijn ingeval de medewerker nog wel kans heeft om zodanig te herstellen dat re-integratie nog tot de mogelijkheden behoort, al is dat niet op dat moment al het geval.

De Hoge Raad legt als belangrijk uitgangspunt aan deze uitspraak ten grondslag dat er inmiddels een wettelijke regeling in het leven is geroepen (gaat in per 1 januari 2020) die ertoe leidt, dat het UWV werkgevers die de transitievergoeding aan een langdurig arbeidsongeschikte medewerker moeten betalen daarvoor compensatie biedt. Het kosten-argument gaat voor de werkgevers van langdurig arbeidsongeschikte werknemers daarom niet meer op.

Kortom:
Werkgevers: slapende dienstverbanden kunnen in verreweg de meeste gevallen niet tegen de wil van de werknemer in stand worden gelaten. Vraag advies!
Langdurig zieke werknemers: als u van uw slapende dienstverband af wilt en de transitievergoeding wilt ontvangen: Onderneem actie!

Voor meer informatie kunt u bellen met mr Annette Cordesius of mr Bert Schippers

Vindplaats: ECLI:NL:HR:2019:1734


Meer nieuwsberichten